FAQs Complain Problems

कृषि सेवा शाखा

 

 

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका कृषि सेवा शाखाको आ.व. २०७७/०७८ बार्षिक कार्यक्रम ( बजेट रु. हजारमा )                                                                                                         

नि: शर्त तर्फको कृषि शाखाको जम्मा बजेट : रु ४,७००,०००।-

क्र.स.

कृषि कार्यक्रमहरु

इकाई

बार्षिक लक्षय

प्रथम चौमासिक

दोस्रो चौमासिक

तेस्रो चौमासिक

लक्ष्य

बजेट

लक्ष्य

बजेट

लक्ष्य

बजेट

लक्ष्य

बजेट

प्याजको वीउ वितरण

के.जी.

३५

१००.००

३५

१००.००

 

 

 

 

व्यावसायिक तरकारि तथा फलफूल खेति सम्बन्धि तालिम

पटक

९०.००

४५.००

४५.००

 

 

स्थलगत घुम्ति तालिम (आलु,च्याउ,बेसार,ओखर)

पटक

६०.००

१५.००

४५.००

 

 

कन्ये च्याउ वीउ वितरण(५० प्रतिशत अनुदानमा)

बोतल

८००

४०.००

 

 

४०.००

 

 

कृषि सम्बन्धि जानकारी दिने लिफलेट,पोस्टर,किताब छपाई

संख्या

५०० पीस

५०.००

५००

५०.००

 

 

 

 

कृषि यान्त्रिकरन(५० प्रतिशत अनुदानमा )

गोटा

३००.००

१५०.००

१५०.००

 

 

भकारो सुधार

वटा

२०

३५०.००

 

 

१०

१७५

१०

१७५

साना सिंचाई कार्यक्रम( पुँजिगत)

संख्या

 

७००.००

 

 

१०

३५०.००

३५०.००

भैपरी आउने  कार्यक्रम

 

 

२००.००

 

 

१००.००

१००.००

१०

बाझो जमिनमा खेति गर्ने कृषकलाई अनुदान कार्यक्रम

रोपनी

४००

१६००.००

२००

८००.००

१००

४००.००

१००

४००.००

११

मौरी गोला सहितको घार वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)

संख्या

५०

२५०.००

 

 

५०

२५०.००

 

 

१२

मौरीको खालि घार वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)

संख्या

५०

१००.००

 

 

५०

१००.००

 

 

१३

प्राङ्गारीक/कम्पोष्‍ट मल  बनाउने सम्बन्धि २ दिने तालिम

संख्या

८०.००

८०.००

 

 

 

 

१४

दैनिक भ्रमण खर्च

संख्या

 

७०.००

२०.००

३०.००

२०.००

१५

कृषि कार्यक्रम ढुवानी

पटक

 

१५०.००

५०.००

५०.००

५०.००

१६

संचार, ईन्धन तथा मर्मत खर्च

पटक

 

७०.००

 

२०

३०

२०.००

१७

कृषि सहकारीहरुलाई उत्पादनमुलक कार्यक्रममा सहयोग

संख्या

 

२००.००

 

 

१००.००

१००.००

१८

गा.पा. कार्यालयमा कृषक समुह परिचालन आधारित नियमित वैठक

पटक

१२

१००.००

३०

४०

३०.००

१९

कार्यक्रम अनुगमन तथा छलफल

पटक

 

१९०.००

९५.००

४७.००

४८.००

 

जम्मा

 

४,८०००,०००।-

१,४५५,०००।-

१,९५२,०००।-

१,२९३,०००।-

 

 

 

                                                 

 

 

                                                  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Security