FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. २०७७।७८ मा प्राथमिकिकरणका आधारमा सुचिकृत बेरोजगारीको विवरण

क्र.सं.           निवेदकको नाम थर                    लिङ्ग             उमेर       नागरिकता नं. गाउँ / टोल                                वडा नं.            न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न बाँकी दिन संख्या
सिर्जना गुरुङ महिला २५ ४४३०४७-१०६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका                                      ४ १००
दुध मान घले पुरुष ४२ ४९६८५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
शंखे सार्कि पुरुष ४७ ११३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
मन माया रोका महिला ५४ ४४१०४३-३८८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
पूर्ण माया सर्किनी महिला ४४ ०२/०७/१९८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
भावना परियार महिला २४ ६५-०१-७०-०१६४३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
शोभा माया नेपाली महिला ४० ४४३०४८-५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
सुभद्रा कामी महिला ५५ १२८७६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
चुन माया दमिनी महिला ५८ १०८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१० कुमारी परियार महिला ३७ ४४३०४३-१७९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११ सपना बिक महिला ३२ ४४-०१-०६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२ लिला गुरुङ महिला ३४ १२९१२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३ चन्द्र कुमारी कामी महिला ३९ ४०१०४४-३५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४ चिनी माया मग्राती महिला ४४ ४४०१७२-०१८८८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५ साहिली गुरुङ महिला ५० १२९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६ ज्योती कुमारी रम्तेल महिला ३६ ४४३०४३-१८५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७ एकु माया गुरुङ महिला ५४ २९४४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८ कृतिका गुरुङ महिला २१ ४४-०१-७६-०६८०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९ शान्ती माया सार्की महिला ५६ ४४३०४८-१६५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२० रस माया गुरुङ महिला ४९ ४-२२८६९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१ रश्मिता नेपाली महिला २९ ४४०१७१-३६१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२ सर माया बि.क महिला ४३ ४४३०४३-११९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३ सविना रम्तेल महिला ३५ ४४१०४३-३९३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४ सम माया गुरुङ महिला ४४ ४४३०४३-३९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५ पुतली बयलकोटी महिला ३१ ४४१०४५-४५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६ बिन्द्रा माया सर्किनी महिला ५९ ५-७-८२० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७ रसनी गुरुङ महिला ५८ २८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८ मिन वहादुर सुर्खेती पुरुष २८ ४४१०४३-६२४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९ मनिता बि.क महिला ४४ ४४३०४७-१२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३० विवा कुमारी कोईराला महिला २९ ४४०१७६-२१४५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१ जुन माया सुर्खेती महिला ५० ४४१०४३-१६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२ जमुना घले महिला ३८ ४४३०५५-१२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३ सुक माया बि.क महिला ३५ ४४-०१-७३-०१८६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४ काइली गुरुङ महिला ३९ ४४३०५५-३५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५ मन माया सुनार महिला ४९ २९४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६ गंगा कुमारी घले महिला २२ ४४३०५५-४० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७ सीता माया पनेरु महिला ३३ ३८५-१०४३-५२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८ यम वहादुर गुरुङ पुरुष ३३ ४४१०५-२५१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९ निसा बि.क महिला २७ ४४१०४७-६५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४० विमला दमै महिला ३९ ४४३०४३-४० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१ शुक माया परियार महिला ४५ ४४३०४३-४२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२ सुक माया सार्कि महिला ४१ ४४-०१-७२-०७५०७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३ जानुका सुर्खेती महिला ३६ १४०१५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४ इन्द्र कुमारी गुरुङ महिला ५१ ३६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५ अमृता परियार महिला ४५ ४४३०४३-११० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६ धन माया गुरुङ महिला ४४ ४४१०४७-६२४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७ सोविता सुर्खेती महिला २८ ४४-०१-७४-०६०७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८ संगिता सुर्खेती महिला २१ ४४-५५-७४-०००४५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९ सन्त माया गुरुङ महिला ३७ ४४-१२-७४-००११७२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५० बुद्धि माया कमिनी महिला ४९ २-७-१९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१ बुद्धिमाया सुर्खेती महिला ३८ ४४-३-०५०-४५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२ कल्पना परियार महिला २७ ४४-०१-७४-०७७८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३ पुर्नी माया बसेल महिला २६ ४४-०७-७३-५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४ सरीता सुर्खेती महिला २६ ४४०१७४-०६७०१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५ सन्त कुमारी कुवर महिला २४ ४४३०४४-३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६ रेशम वहादुर कोईराला पुरुष ४५ ११०६२० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७ सन्तकी श्रेष्ठ महिला ५० ३८०-२०५२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८ सलिना गुरुङ महिला २१ ४४-१२-७४-००१५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५९ संगिता श्रेष्ठ महिला २१ ४४-१५-७४-०००९३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६० जित माया गुरुङ महिला ३७ ४४३०४७-२१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६१ मँल गुरुङ महिला ३८ ४४-०१-०६८-००१९८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६२ राम कुमार सार्की पुरुष ४५ ९३०५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६३ कुमारी घले महिला ३० ४४-०१७२०१९९० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६४ बुध रानी गुरुङ महिला ३२ ४४३०५५-२४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६५ राजेन्द्र सुनार पुरुष २५ ४४-०१-७२-०९-७२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६६ सुजन नेपाली पुरुष २८ ४४१०४८-६६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६७ आइतिरा गुरुङ महिला ४३ ४४३०४७-२९३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६८ देबि माया गुरुङ महिला ५१ २४८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
६९ मन माया घले महिला ३७ ४४-०१-७२-०८४१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७० सीताराम कामी पुरुष ५६ १०१५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७१ जगमती गुरुङ महिला ३२ ४४१०४४-५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७२ इन्द्र कुमारी गुरुङ महिला ५१ ३६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७३ कुमार नेपाली पुरुष ३३ ४४३०४८-२८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७४ कुम रानी घले महिला २५ ४४३०५५-१६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७५ तकु गुरुङ महिला २९ ४४३०४३-३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७६ रश्मिता गुरुङ महिला २८ ४४३०५५-३२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७७ सोम वहादुर नेपाली पुरुष ३८ ९५१८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७८ डिल कुमारी बराम महिला ४० ९५४५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
७९ सान्नानी नेपाली महिला ३३ ४४-०१-७२-१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८० राजु नेपाली पुरुष २३ ४४१२७४-०००६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८१ एकु कुमारी भट्ट महिला ५८ ४४३०४३-११२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८२ धन माया गुरुङ महिला ३३ ४४३०५२-३४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८३ इन्द्र कुमारी गुरुङ महिला ४६ ४४३०५५-१०९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८४ गंगा बराम महिला २४ ४४-०१-७२-०७५१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८५ सुक माया तामाङ महिला ४१ ४४३०४८-२०७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८६ धन वहादुर परियार पुरुष २४ ४४-०१-७२-१०९६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८७ यानु माया गुरुङ महिला २१ ३८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८८ संगिता गुरुङ महिला २५ ४४-०१-७२-०७६८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
८९ मन माया बि.क महिला ४४ ४४१०४७-१९८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९० रमेश सार्की पुरुष ३० ४४-०१-७२-००७३० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९१ विक्रम सुनार पुरुष २५ ४४१०४५-५७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९२ रुपा गुरुङ महिला २६ ४४-०१०७६-०६६२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९३ िनर माया गुरुङ महिला ५८ ४४३०४४-३६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९४ धन माया गुरुङ महिला ३८ १०१३४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९५ बाबु लाल दमै पुरुष ४५ ३०४३-१७७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९६ बिन्दा श्रेष्ठ महिला २४ ४४०१७३-१११३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९७ लक्ष्मी गुरुङ महिला ३३ ४४१०४४-१८३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९८ मिना गुरुङ महिला २३ ४४१२७४-०००७५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
९९ कबि राज सुर्खेती पुरुष ४४ ४६४१५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०० टेक वहादुर आले मगर पुरुष ५० १७२९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०१ जुना कामी महिला ५४ ४४३०४३-१८३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०२ बिमला लामिछाने महिला ४८ १९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०३ झम माया कमिनी महिला ५३ २९३६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०४ बुद्दि वहादुर परियार पुरुष ५४ ४६९४६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०५ सिता कुमारी गुरुङ महिला २९ ४४३०४७-६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०६ डिल वहादुर सुर्खेती पुरुष ३० ४४१०४३-१३७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०७ सन्त माया गुरुङ महिला ५४ ९० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०८ बिना गुरुङ महिला ४४ ४४३०४८-५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१०९ अस्मिता गुरुङ महिला २५ ४४-०१-७४-०६३१५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११० रुपा गुरुङ महिला ३६ ४४१२७४-००१६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१११ ज्ञानु गुरुङ महिला ४० ४४३०४८-७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११२ हरी माया गुरुङ महिला ५३ १५२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११३ डिल कुमारी बराम महिला २४ ४४-०१-७१-०२८५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११४ देउ माया बराम महिला ५२ ४४३०४३-१७८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११५ कुमारी कामी महिला ४४ ४४३०५५-३१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११६ सकुन्तला खनखवास महिला ४२ ४४१०४८-४२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११७ जाल माया बराम महिला ५७ ४४३०४८-२४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११८ मन बहादुर कामी पुरुष ४४ ७०९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
११९ सिता घले महिला २० ############# बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२० सुसिला गुरुङ महिला ४२ ४४१०४७-१०६१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२१ सोम माया गुरुङ महिला ३९ १४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२२ विर वहादुर सार्की पुरुष ५३ ४१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२३ धन माया गुरुङ महिला ४६ ४४३०४८-९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२४ गीता लामिछाने ढकाल महिला २४ ४४-०७-७३-१९३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२५ चन्द्र वहादुर सुनार पुरुष ४२ ७७७३९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२६ सरुना गोतामे दबाडी महिला २३ ४४-०१-७२-१४१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२७ सन माया गुरुङ महिला ४२ ४४१०४७-३३९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२८ सुशिला कुँबर महिला ३५ ४४१०४४-८३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१२९ सविना गुरुङ महिला २५ ९८१६१०९१०० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३० सुक माया गुरुङ महिला ३८ ४४१०४७-६४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३१ देउ वहादुर गुरुङ पुरुष ४७ ५७१६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३२ श्रीमान गुरुङ पुरुष २८ ४४१०४७-५०८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३३ इश्वर नेपाली पुरुष ४६ ९६१८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३४ कुशुम बिक महिला ३९ ४४३०५५-२३० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३५ सोम वहादुर गुरुङ पुरुष ३२ ४४३०४७-२०४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३६ तुल वहादुर गुरुङ पुरुष २६ ४४१०४५-६१२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३७ खिल वहादुर बराम पुरुष ३५ १०९१६९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३८ बुध राम गुरुङ पुरुष ३५ १३११५७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१३९ उजेली बि.क महिला ३२ ४४१०४७-९१६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४० बिकाश श्रेष्ठ पुरुष २० ४४-१५०७४-००००८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४१ सुक राम गुरुङ पुरुष ३२ ४४३०४७-१८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४२ बेल वहादुर गुरुङ पुरुष ३९ ९८,३०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४३ सन्त वहादुर गुरुङ पुरुष ५४ ९९७७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४४ सुक राम गुरुङ पुरुष २६ ४४३०५५-१९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४५ माल बहादुर गुरुङ पुरुष ५१ १३७९११ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४६ प्रितम गुरुङ पुरुष २६ ४४१०४७-११८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४७ मिन वहादुर बराम पुरुष ३१ ४४३०४३-४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४८ आइती बराम महिला २४ ४४-०१-७३-०१-६८९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१४९ पप्लु गुरुङ पुरुष ४३ ८२४८९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५० सुन्दर कुमार गुरुङ पुरुष ४० ७५४५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५१ गोर वहादुर गुरुङ पुरुष ४२ १२५३०४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५२ कुमार गुरुङ पुरुष २३ ४४०१७१-०११९७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५३ सुक मान गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४७-९०९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५४ पहल सिं बराम पुरुष ५६ ०७-Feb बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५५ बिरबल गुरुङ पुरुष २५ ४४-०१-७२-००७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५६ आम्मे सार्की महिला ४२ ४४-०१-७३-०२६५७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५७ डिल वहादुर घले पुरुष ४१ ५०५६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५८ चिनी माया बराम महिला ३५ ४४३०४४-१९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१५९ कमल बहादुर गुरुङ पुरुष ५२ १३७९५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६० सन्त मान गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४७-४०१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६१ ज्ञानेन्द्र गुरुङ पुरुष २३ ४४०१७१-००८६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६२ पुनम थापा महिला ३३ ४४३०४५-६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६३ कृष्ण वहादुर बराम पुरुष ३३ ४४३०४८-१०८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६४ सम्झना रम्तेल महिला १९ ४४०१७६-००३६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६५ संसरी बसेल महिला २७ ४४१७३-०२७८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६६ मन कुमारी घले महिला ३१ ४४३०५५-३४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६७ डिल मायाँ गुरुङ महिला ५६ २८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६८ गर्बे गुरुङ पुरुष ५२ ४४०१७३-०४९०७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१६९ उदित पनेरु पुरुष १९ ४४-१३-७४ं-००१०३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७० धन काजी गुरुङ पुरुष २८ ४४६०४७-९५७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७१ बिकाश गुरुङ पुरुष २२ ४४-०१०७५-०५३७० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७२ शिब पनेरु पुरुष २७ ४४१०४३-५७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७३ मन्दिरा बराम महिला ३२ ४४-३-०५१-२७७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७४ सानु माया बिक महिला २२ ४४-०१-७५-०२१२५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७५ तेजु गुरुङ पुरुष २६ ४४४४१०४५-५२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७६ झनक प्रसाद देबकोटा पुरुष ४९ ४१२-६४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७७ इन्द्र वहादुर गुरुङ पुरुष ४३ ७९९६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७८ भरत तामाङ पुरुष ४३ ४४१०४८-२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१७९ एक वहादुर गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४३-३३७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८० लिलाधर ढकाल पुरुष २८ ४४१०४३-५६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८१ राम वहादुर गुरुङ पुरुष ३६ ८९४७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८२ चित्र बहादुर दबाडी पुरुष ५६ ७५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८३ किरण तामाङ पुरुष २४ ४४०१७१-०६७० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८४ हरी प्रसाद लामिछाने पुरुष ४१ १०६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८५ सुक वहादुर गुरुङ पुरुष ४१ ६४५०९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८६ टक मान बराम पुरुष ५२ १९३५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८७ केश बहादुर गुरुङ पुरुष ३५ १३९९१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८८ सिताराम बरामु पुरुष ४२ ५८७९२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१८९ प्रेम गुरुङ पुरुष २४ ४४-०१-७३-०८३५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९० पुर्ण वहादुर बराम पुरुष ५० २९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९१ सुङवर गुरुङ पुरुष २२ ४४१०७२-७१६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९२ सन्त बहादुर गुरुङ पुरुष ३४ १२५३०३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९३ बुद्धि माया बिश्वकर्मा महिला ५४ ४४-३०-४३-७९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९४ सन्त वहादुर गुरुङ पुरुष ४६ ४४१०४७-४४० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९५ सुक मान गुरुङ पुरुष २४ ४४-०१-७२-०६९३२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९६ मिनु गुरुङ महिला ४० १३६५६५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९७ अर्जुन लामिछाने पुरुष ४८ ६१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९८ सुमित्रा नेपालि महिला २६ ४४-०१-७५-०८६२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
१९९ समेल बराम पुरुष २९ ४४१०४४-१५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०० संत राज गुरुङ पुरुष ४३ ७३८४६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०१ तुल नारायण श्रेष्ठ पुरुष ५७ २१०२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०२ सुक पाल गुरुङ पुरुष २९ ४४३०३७-४५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०३ बिर वहादुर गुरुङ पुरुष ३१ ४४१०४७-२२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०४ िबमला बयलकोटी महिला ४६ ४४१०४४-४५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०५ मनि राम गुरुङ पुरुष ३७ ४४१२५९६१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०६ सुनिता नेपाली महिला २१ ४४-०७७३-२२० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०७ दुर्गा वहादुर घर्ती पुरुष ५२ ४१९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०८ कुमार गुरुङ पुरुष ३८ ४४-०१-७२-०६६२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२०९ अनिल गुरुङ पुरुष २६ ४४३०४७-१०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१० चमेली परियार महिला ३६ ४४३०४३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२११ दिउरी लामिछाने महिला ५१ २-७-११४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१२ शेर बहादुर गुरुङ पुरुष ३१ ४४१०४७-३२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१३ तुृल वहादुर बराम पुरुष ३८ ७१३८३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१४ मोहन गुरुङ पुरुष २४ ४४३०४३-५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१५ रेनु बराम महिला ३४ ४४३०४४-३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१६ प्रेम गुरुङ पुरुष ४२ ९५११४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१७ मंगल वहादुर गुरुङ पुरुष ३८ ४४३०४७-२२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१८ बिना कुमारी सुनार महिला ३५ ४४१०४५-५२८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२१९ धन कुमारी बराम महिला २९ ४४-३-०४९-३५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२० हस्ते सार्की पुरुष ५२ १०१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२१ मन कुमारि गुरुङ महिला २८ ४४३०३६-६० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२२ सपना सुनार महिला ४० ४४१०४५-२४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२३ सोमा कुमारी बिक महिला ४२ ४४३०५५-६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२४ बुद्धि माया बराम महिला ४७ २७-१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२५ नबिन बरामु पुरुष २५ ४४१०४८-७८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२६ राम मायाँ सुनार महिला ३२ ४४-०१-७३-०६९६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२७ रन माया गुरुङ पुरुष ४० ४४-०१-७३-००४७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२८ शेर बहादुर गुरुङ पुरुष ४६ ९५८९९-०५९-९-१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२२९ रेसमलाल श्रेष्ठ पुरुष ५० ४६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३० बिनोद नेपाली पुरुष ३५ १३२७५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३१ धन कुमारी बराम महिला २८ ४४१२७४-००१४२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३२ वेली बराम महिला ३४ १०७३७५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३३ डम्बर वहादुर बराम पुरुष ५३ २९१४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३४ जँग वहादुर गुरुङ पुरुष ३५ ८६२५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३५ समुन्द्र बि.क पुरुष ३९ ७२१५७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३६ तिल माया बराम महिला ५० ४४३०४४-९८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३७ सानी कान्छी गुरुङ महिला ५७ ६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३८ कार माया गुरुङ महिला ३४ ४४-०१-४७-९९८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२३९ ज्ञान कुमारी गुरुङ महिला ३८ ४४३०४४-१४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४० रुक वहादुर सुनार पुरुष ३० ४४१०४७-५७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४१ काले सुर्खेती पुरुष ३९ १०७८८५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४२ टक माया गुरुङ महिला ४५ ४४३०४६-१०२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४३ सुवास रम्तेल पुरुष २३ ४४०१७३-०६२७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४४ लाल वहादुर दमै पुरुष ३७ १२३२२९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४५ कृष्ण वहादुर नेपाली पुरुष ३३ ४४१०४८-१०७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४६ चतुर मान बराम पुरुष ५१ २-७-११७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४७ रीता पाण्डे महिला ३९ ४४१०४३-१५७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४८ सुक वहादुर दर्जी पुरुष ४९ ६१६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२४९ मिरा रोका महिला ४२ १२९२८० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५० बुध माया गुरुङ महिला ४१ ४४-०१-७३-०२०५२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५१ डाल माया बराम महिला ४४ ४४१०४५-९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५२ लिला श्रेष्ठ महिला ४४ ८७९६० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५३ मन कुमारी बराम महिला ३५ ४४३०४४-५२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५४ आइतिनी गुरुङ महिला ५३ ४४१०४७-१६९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५५ सन्त बहादुर गुरुङ पुरुष ४२ ८६०२० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५६ सोम वहादुर सार्की पुरुष ३३ १२३८९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५७ मनोज गुरुङ पुरुष २८ ४४३०४७-२९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५८ काले सार्की पुरुष ४७ ८१२५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२५९ कुमारी गुरुङ महिला २२ ४४३०४७-१२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६० पुष्प कुमारी बराम महिला २७ ४४१०४३-७२८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६१ तुल वहादुर दमै पुरुष ५५ ४८१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६२ आइते गुरुङ पुरुष ५१ ५३१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६३ गाइने सार्की पुरुष ५२ ४४०६२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६४ बिष्णु कुमारी भट्ट महिला ५२ ४४३०४४-३८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६५ मन्जु थापा महिला ३१ ४४१४५-३५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६६ सरिता ढकाल महिला ३९ ४४३०४३-१२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६७ प्रेम वहादुर गुरुङ पुरुष ४० ६२६१५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६८ रुप माया बराम महिला ३८ ९६०४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२६९ मन वहादुर गैरे पुरुष ४१ ५९३८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७० पार्बती पाण्डे महिला ३६ ९६९८० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७१ तिर्थ कुमारी गुरुङ महिला ४४ ३०४४-४० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७२ प्रेम वहादुर बराम पुरुष ४६ ९२३५१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७३ सुक माया बराम महिला ४० ४४३०४४-१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७४ मिना बराम महिला २६ ४४-०७-७३-१३९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७५ कन माया बराम महिला ३६ १६५१९७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७६ धन कुमारी बराम महिला ५४ ०२/०७/१९५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७७ बी माया बराम महिला ४० ४४१०४३-४२९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७८ करण बिक पुरुष २९ ४४-०१-७२-३५५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२७९ पबित्रा गुरुङ महिला ३९ १११८९९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८० लोक वहादुर बराम पुरुष ४१ ७३९९२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८१ रन वहादुर बराम पुरुष ३७ १०३३१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८२ रीता बराम महिला ३२ ४४३०४४-४५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८३ सीता लामिछाने महिला ४३ १३१९९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८४ सुक माया बराम महिला ४० ४४३०४४-५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८५ जुन माया गुरुङ महिला ३८ ४४३०४४-५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८६ टेक वहादुर बराम पुरुष ३४ १०९१३४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८७ सुक माया गुरुङ महिला ३४ ४४३०४७-१२५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८८ हिमला नेपाली महिला ३६ ४४१०४३-६७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२८९ सर्मिला गुरुङ महिला २७ ४४३०५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९० पूर्ण माया गुरुङ महिला ४४ ४४१०४३-२७९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९१ पार्बती िधताल लामिछाने महिला २६ ४४१०४४-४८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९२ रेशम गुरुङ पुरुष २६ ४४१०४७-११४६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९३ प्रेम कुमारी बराम महिला ३८ १०८११३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९४ सन्तोष गुरुङ पुरुष २८ ४४१०४६-४१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९५ बुद्धी मान गुरुङ पुरुष ५५ ५०२१३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९६ शेर बहादुर गुरुङ पुरुष ५४ ११३८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९७ शंकर गुरुङ पुरुष २२ २६५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९८ प्रेम वहादुर पुवार पुरुष ५० ८५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
२९९ धन वहादुर गुरुङ पुरुष ३० ४४१०५५-१८१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०० इश्वर वहादुर गुरुङ पुरुष ४३ ४०५२८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०१ बिर वहादुर गुरुङ पुरुष ३४ ४४१०४७-८८१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०२ बिर्ज बहादुर गुरुङ पुरुष ३२ ११२६६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०३ अजय गुरुङ पुरुष २७ ४४१०४७-९६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०४ पूर्ण बहादुर गुरुङ पुरुष २२ ४४३०४७-१२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०५ डिल राज गुरुङ पुरुष २८ ४४१०४३-३७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०६ गंगा वहादुर गुरुङ पुरुष ३७ १०१७५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०७ प्रतिमा गुरुङ महिला ३५ ४३-०१०७१-०१४१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०८ इत राज गुरुङ पुरुष ३१ ४४१०४७-४१६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३०९ बुधे गुरुङ पुरुष ४६ ३६६९६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१० सबिना श्रेष्ठ महिला १८ ४४०१७६-०२२०३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३११ मिरा पाण्डे महिला ४४ ४४३०४३-११५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१२ जुठे गुरुङ पुरुष ५२ ५२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१३ सुक पाल गुरुङ पुरुष ३९ ७३१८८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१४ सर्मिला बराम महिला ३२ ४४१०४४-१९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१५ सन्त कुमार गुरुङ पुरुष ३८ १०२१९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१६ पुर वहादुर गुरुङ पुरुष ५४ ९९२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१७ टिका राम सापकोटा पुरुष ४४ ४३४५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१८ सुक वहादुर थापा मगर पुरुष ४२ ४४५४९९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३१९ बिपना गुरुङ महिला २२ ४४-०१-७५-०६२६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२० सुक बहादुर गुरुङ पुरुष ४५ ८९७०७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२१ सुक वहादुर बराम पुरुष २१ ४४-०१-७३-१७३८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२२ अमृत गुरुङ पुरुष २३ ४४१०४७-९१४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२३ बुद्दि बहादुर गुरुङ पुरुष ४५ १२५१३० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२४ सोम वहादुर गुरुङ पुरुष २१ ४४३०५५-१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२५ चेत वहादुर बराम पुरुष ४१ ८९०६१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२६ रेशम वहादुर अंगाई पुरुष ४७ ३३३९३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२७ पूर्ण माया श्रेष्ठ महिला ३६ १२६७४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२८ धन वहादुर उपरकोटी पुरुष ३७ ९३७१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३२९ रेशम लाल श्रेष्ठ पुरुष ४९ ६०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३० सोम वहादुर बराम पुरुष ४० ६२२१३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३१ चमेली जोगी महिला ३६ १३७७६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३२ बिबेक गुरुङ पुरुष २१ ४४-०१-७३-०५१०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३३ टेक प्रसाद गुरुङ पुरुष ४५ ६०९१९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३४ सुक बहादुर गुरुङ पुरुष ३१ १३५०४० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३५ बेलु गुरुङ पुरुष ३८ ७३६५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३६ तारा वहादुर गुरुङ पुरुष १९ ४४-०९-७६-०५६४८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३७ नारान थापा क्षेत्री पुरुष ५३ ८३६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३८ सुकपाल गुरुङ पुरुष ४४ ४८२५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३३९ सुविदार गुरुङ पुरुष ५५ ५०४१३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४० यम प्रसाद भट्ट पुरुष ५५ ८७११३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४१ चन्द्र वहादुर गुरुङ पुरुष ५७ २२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४२ अन्जन थापा क्षेत्री पुरुष २१ ४४-०१-७३-०६०१९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४३ धन वहादुर गुरुङ पुरुष ३३ १२४८७७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४४ मंगल वहादुर मगर पुरुष ४८ ८९२७३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४५ बिशाल बिक पुरुष २० ४४-०१-०५४०८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४६ सुन वहादुर गुरुङ पुरुष ३४ ९०१४४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४७ राम वहादुर गुरुङ पुरुष २० ४४-०९-७४-०३९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४८ तेज वहादुर गुरुङ पुरुष ३५ १२९१२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३४९ अमृत गुरुङ पुरुष २४ ४४-०१-७६-०५२५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५० तिर्थ वहादुर गुरुङ पुरुष ५६ ३३४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५१ बेल वहादुर गुरुङ पुरुष ३५ ९४६६५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५२ नव राज थापा पुरुष २२ ४४-०१-७२-०४७७९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५३ सुजन गुरुङ पुरुष २८ ४४१०४४-१५४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५४ राजेश गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४७-३८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५५ प्रेम वहादुर गुरुङ पुरुष ४० ७८७६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५६ इश्वरी प्रसाद पनेरु पुरुष ४९ २०१४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५७ प्रकाश थापा पुरुष ३१ ३०४४-१५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५८ नन्द वहादुर गुरुङ पुरुष ३९ ८८२४५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३५९ मिलन बिक पुरुष २४ ३००५-३३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६० चन्द्र बहादुर गुरुङ पुरुष ५५ १९८६५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६१ ज्ञानेन्द्र गुरुङ पुरुष २३ ४४-०१-७१-००८६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६२ केशब बराम पुरुष ४१ ४४४१०४३-३४२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६३ माल वहादुर घले पुरुष २७ ४४१०४७-१०४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६४ कुमार गुरुङ पुरुष २१ ४४-०१-७६-०६५२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६५ जीत वहादुर गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४७-३६० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६६ डिल माया बराम महिला ३४ ४४३०४४-८० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६७ मान वहादुर बराम पुरुष ५९ ९३०२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६८ राजेन्द्र लामिछाने पुरुष १९ ४४-०१-७५-०६७२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३६९ वीर बहादुर गुरुङ पुरुष ५८ ६९८८९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७० सुरोज गुरुङ पुरुष २७ १६७०८२४३४४३०४४-७३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७१ बुध वहादुर गुरुङ पुरुष ५१ १८४८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७२ मन वहादुर गुरुङ पुरुष २५ ४४-०१-७१-०२८३२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७३ िकशान कमल गुरुङ पुरुष ३८ ७३६१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७४ मोहन ढकाल पुरुष २२ ४४-०१-६२-००४८३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७५ सुक वहादुर गुरुङ पुरुष ४८ ८५३५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७६ सुनिल गुरुङ पुरुष २२ ४४-०१-७५-००६६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७७ देउ वहादुर गुरुङ पुरुष ५८ ७-२८५३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७८ मार सिं गुरुङ पुरुष २३ ९८६१९४४६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३७९ पूर्ण वहादुर गुरुङ पुरुष ४२ ८७६१५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८० अटल बाबु थापामगर पुरुष १८ ४४-०१-७५-०७२५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८१ सुन बहादुर गुरुङ पुरुष ३९ ८०५५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८२ बुद्धि प्रसाद न्यौपाने पुरुष ४९ १६०५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८३ वेल वहादुर बराम पुरुष २४ ४४३०४३-५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८४ बिकल गुरुङ पुरुष २२ ४४-०१-७५-०३२८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८५ विर बहादुर गुरुङ पुरुष ३६ ४४३०४७-२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८६ चुडामणि पनेरु पुरुष २७ ४४१०४३-५२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८७ राज कुमार गुरुङ पुरुष २१ ४४०१७३-०३८१९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८८ सुजन गुरुङ पुरुष ३२ १२५५१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३८९ आस वहादुर गुरुङ पुरुष ४८ १७२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९० कृष्ण प्रसाद वाग्ले पुरुष ५४ ०२/०७/१९३२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९१ धन बहादुर गुरुङ पुरुष ४४ ३९३११ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९२ सुर्य गुरुङ पुरुष २७ ४४१०४४-३५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९३ भक्त वहादुर बराम पुरुष ४९ ५९८-७९९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९४ चन्द्र वहादुर गुरुङ पुरुष ३३ ४४१०४४-४२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९५ यम बहादुर थापा पुरुष ३० ४४१०४७-३८७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९६ कुमार गुरुङ पुरुष ३१ ४४१०५५-५१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९७ सोम वहादुर गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४७-३६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९८ शेर वहादुर गुरुङ पुरुष ४० ९३६४९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
३९९ चमान सिं बराम पुरुष ४५ ८१८-४२३२८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०० सुरेन्द्र ढकाल पुरुष ४६ ३६४८८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०१ राज कुमार गुरुङ पुरुष २३ ४४-०१-७१-०४०१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०२ आइत पाल गुरुङ पुरुष ३० ४४१०४७-४४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०३ इम वहादुर गुरुङ पुरुष ४४ १२९१०४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०४ भरत प्रसाद सिंखडा पुरुष ५६ २७३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०५ केशरी प्रसाद पनेरु पुरुष ४९ २९१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०६ चेतमान परियार पुरुष २८ ४४१०५६-१४६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०७ बिष्णु माया सार्की महिला ५१ १०७५५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०८ भुवन परियार पुरुष ३९ ७४१३३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४०९ समृद्धि परीयार महिला २६ ४४०१७२०१२६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१० कल्पना कुँबर महिला २३ ४४-०७-७३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४११ इत माया घले महिला ३१ ४४३०५५-१६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१२ मिना ढकाल महिला ४३ ९४२१४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१३ कुमारी नेपाली महिला २९ ४४१०४५-१२३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१४ जीत वहादुर गुरुङ पुरुष २४ ४४१०४७-१२२९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१५ सोमु नेपाली पुरुष २९ १०४८-६२२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१६ राजेश परियार पुरुष २३ ४४१०४३-७२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१७ रस कुमारी गुरुङ महिला ३५ ४४३०५५-२०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१८ रन वहादुर बराम पुरुष ५१ ८३० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४१९ शान्ती गुरुङ महिला २१ ४४०१७५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२० च्यान्टे बराम पुरुष ५३ १४६६३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२१ होम वहादुर सार्की पुरुष ५० ४६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२२ बुद्धि बहादुर गुरुङ पुरुष ५७ ४४-१०९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२३ दधि राम अधिकारी पुरुष ५६ ३३६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२४ सुक वहादुर गुरुङ पुरुष ३७ १०४५९० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२५ भो माया गुरुङ महिला ४९ ४४३०४४-१८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२६ आइतरा गुरुङ महिला ४६ ४४१०४७-११९० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२७ मिलन गुरुङ पुरुष २५ ४४-०१-७२-१०१९० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२८ माफी गुरुङ महिला ४७ १९३०-१६२० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४२९ हुम माया सार्की महिला ४६ ५९४५१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३० समिक्षा गुरुङ महिला २३ ४४०१७२-०९३२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३१ उमेश बानिया पुरुष २८ ४४१०४६-४१३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३२ दुर्गा वहादुर गुरुङ पुरुष ३१ ४४१०५५-२१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३३ सुनिता गुरुङ महिला २३ ४४०१७१०१२१३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३४ दल वहादुर गुरुङ पुरुष ३९ १०२८१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३५ धन वहादुर गुरुङ पुरुष ३२ ४४१०५५-२६९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३६ सेते कामी पुरुष ५८ ६१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३७ इन्द्र वहादुर मगर पुरुष ३४ १०८८३२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३८ राम प्रसाद गुरुङ पुरुष २७ ४४१०५५-३८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४३९ अर्जुन वि।क पुरुष ४५ १००४८९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४० बिमा बरामु महिला ४८ ८०५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४१ हस्त माया गुरुङ महिला ५१ १५७२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४२ सुन वहादुर गुरुङ पुरुष ४८ ५६९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४३ श्याम वहादुर नेपाली पुरुष ३६ ८५४९२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४४ वुन वहादुर सार्की पुरुष ५६ १८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४५ सोमती बराम महिला ४१ ४४३०४४-९९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४६ पुरन राना मगर पुरुष ३५ १२५२५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४७ श्रीमान गुरुङ पुरुष ३५ ४४१०४७-८९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४८ रेल बहादुर गुरुङ पुरुष २३ ४४-०१-७३-११००७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४४९ मंगले गुरुङ पुरुष ५२ ४४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५० बाबुराम थापा पुरुष ५३ ३४८६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५१ मिठू देबि सार्की महिला ५९ ११२८३७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५२ सुरज गुरुङ पुरुष २२ ४४०१७३०३८९८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५३ विनोद गुरुङ पुरुष २७ ४४१०४७-१२४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५४ अबिशेक बराम पुरुष ३६ ४४०१७२-००२४८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५५ सुक माया गुरुङ महिला २७ ४४-०१-७३-०२७५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५६ कामी तामाङ पुरुष ४९ १६७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५७ कमल वहादुर बराम पुरुष ४१ ५९८०४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५८ बिकाश गुरुङ पुरुष २३ ४४-०१-७६-०४४६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४५९ राज कुमार गुरुङ पुरुष २६ ४४१०४८-८३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६० बुधे गुरुङ पुरुष ४९ ५४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६१ पूर्णिमा नेपाली महिला २४ ४४-०१-७४-००१८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६२ नानीमाया सुनार महिला ३१ ४४-०१-४३-०३५६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६३ शुक वहादुर गुरुङ पुरुष ४३ १२२८३३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६४ बिर वहादुर बराम पुरुष ४८ १५० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६५ आईत मान गुरुङ पुरुष ३५ १४१५१५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६६ सुमित्रा बराम पुरुष ४४ ४४३०४८-२३२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६७ सम्धे गुरुङ पुरुष ५५ ३९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६८ कबिता सुनार महिला ३६ ४४३०५५-१६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४६९ सुक बहादुर गुरुङ पुरुष २९ ४४१०४७-८५१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७० देउ वहादुर गुरुङ पुरुष ४३ ९४५०३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७१ सन्तोष बराम पुरुष १९ ४४०१७६-०३८५४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७२ चित्र वहादुर गुरुङ पुरुष ५९ ४४३०४८-२३६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७३ स्वस्ती नेपाली महिला ४७ ४४३०४५-२१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७४ बुध वहादुर गुरुङ पुरुष ३६ १३६४९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७५ सन्ते गुरुङ पुरुष ५५ १०९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७६ निर्मला वि.क महिला २४ ४४-०१-७३-०१८४४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७७ शुरेश गुरुङ पुरुष २१ ४४-०१-७४-०२६३९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७८ श्याम वहादुर तमाङ पुरुष ४७ १०३६७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४७९ सुक वहादुर गुरुङ पुरुष ५६ ६०४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८० बुध वहादुर बराम पुरुष ३५ १३२९०७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८१ लोक माया पनेरु महिला ५० ३७१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८२ पबित्रा गुरुङ महिला ३७ ४४३०४४-१२१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८३ खम वहादुर नेपाली पुरुष ३६ ९१९६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८४ भोज राज गुरुङ पुरुष २८ ४४१०४६-३६७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८५ कृष्ण सुनार पुरुष ३५ १०००९७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८६ इन्द्रा गुरुङ महिला २७ ४४३०४३-१०२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८७ मन बहादुर गुरुङ पुरुष ३६ ४४-०१-७१-००७५५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८८ कुमार गुरुङ पुरुष २३ ४४-१२-७४-०००८८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४८९ बच्चु सार्की पुरुष ५१ २०५७० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९० सन्त माया बराम महिला ४० ४४३०४४-४८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९१ राम वहादुर सार्की पुरुष ५० ४-२६५४५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९२ राजु गुरुङ पुरुष ३१ ४४१०४७-४८० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९३ सुक माया गुरुङ महिला ४५ ४४-१०-४७-३४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९४ आश कुमारी गुरुङ महिला ३० ४४३०४७-६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९५ लक्ष्मी गुरुङ महिला ३४ ४४१०४४-६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९६ रेनुका थापा महिला २१ ४४-१५-७४-०००३२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९७ राम कुमार दर्जी पुरुष ३२ १४०९३० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९८ राजु सुनार पुरुष २८ ४४१०४५-४७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
४९९ सुनिता गुरुङ महिला ३० ४४०१७४-०१४५६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०० आेम कुमारी बराम महिला ३२ ४४३०४३-११ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०१ तिल कुमारी गुरुङ महिला ३९ ४४-३०४४-३७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०२ कुमार परियार पुरुष ३४ ४४३०४६-१०२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०३ सरिता बराम महिला ३४ ४४३०४४-१३३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०४ बिर वहादुर गुरुङ पुरुष ३५ १२२७९५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०५ प्रकाश नेपाली पुरुष ३७ १००५७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०६ टिका वहादुर सार्की पुरुष ४५ २४-०१-२००५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०७ शुशिला खत्री क्षेत्री महिला ५० ६९७६० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०८ प्रकाश गुरुङ पुरुष २६ ४४१०४४-४०१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५०९ बोल वहादुर गुरुङ पुरुष १८ ४४-०१-७६-०४४१० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१० राज कुमार गुरुङ पुरुष ४१ ७९१५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५११ गम्भिर गुरुङ पुरुष ४८ १२२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१२ ज्ञान वहादुर बराम पुरुष ३५ १७२५७० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१३ प्रेम वहादुर ढकाल पुरुष ५१ ग गो ४४४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१४ राम प्रसाद गुरुङ पुरुष ४७ १९७७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१५ मुकेश गुरुङ पुरुष २४ ४४-१-७२०४२७४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१६ रामचन्द्र गुरुङ पुरुष ५२ ९४३६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१७ प्रबिन गुरुङ पुरुष २१ ४४-०१-७५-०१९८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१८ कृष्ण वहादुर गुरुङ पुरुष ४० १००९१७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५१९ पदम बहादुर घले पुरुष ३० ४४१०५५-७३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२० सुसिल दबाडी पुरुष २२ ४४-०१-७२-०५७५३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२१ लिला वहादुर गुरुङ पुरुष ४८ ४४३०४४-१९१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२२ चुडा वहादुर थाापा पुरुष ५१ १७४६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२३ शुभ प्रभात नेपाली पुरुष ३३ ४४१०४५-३०३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२४ सुक बहादुर गुरुङ पुरुष २७ ४४-०१-७१-०२३४४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२५ प्रबिन गुरुङ पुरुष २१ ४४-०१ं-७५-०१९८२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२६ विष्णु मायाँ गुरुङ महिला ४२ ४४३०४७-६४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२७ कृष्ण वहादुर भट्ट पुरुष ४७ ३२७९४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२८ खुम प्रसाद पनेरु पुरुष ३४ १२७९५८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५२९ सुक वहादुर गुरुङ पुरुष २७ १०५५-८२७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३० धन बहादुर गुरुङ पुरुष ४२ ४९८०८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३१ सन्तराम गुरुङ पुरुष २५ ४४-०१-७४-०२७११ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३२ रमेश गुरुङ पुरुष २८ ४४१०४७-२०२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३३ बोदामी गुरुङ पुरुष ४३ ४४१०४७-२१२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३४ बिश्वराम माझी पुरुष ४५ ४८३७२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३५ ललित वहादुर थापा पुरुष २५ ४४१०४४-५७५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३६ ज्ञान वहादुर बराम पुरुष ५३ १३७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३७ राज कुमार थापामगर पुरुष ३५ ९२६०६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३८ आइते पाल गुरुङ पुरुष ३७ ५२५६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५३९ किशोर दवाडी पुरुष १९ ४४-०१-७५०५६२८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४० काले गुरुङ पुरुष ५१ २०९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४१ टेक लाल गुरुङ पुरुष ४० ९४५८० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४२ लाल माया गुरुङ महिला ५२ १८४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४३ ढक वहादुर गुरुङ पुरुष ५१ १६३१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४४ सकुन्तला लामा महिला २२ ४४०१७५०८१४६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४५ जिते बराम पुरुष ५५ ४४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४६ धन वहादुर बराम पुरुष ४० १००३३१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४७ राम प्रसाद गुरुङ पुरुष २८ ४४१०५५-१०१८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४८ इश्वर प्रसाद बगाले पुरुष ३७ ७७३३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५४९ साने वहादुर नेपाली पुरुष ३६ १२६४३० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५० पुर बहादुर गुरुङ पुरुष ३३ १३२७३३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५१ कृष्ण प्रसाद पुडासैनि पुरुष ४० ६९९६९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५२ सुजन गुरुङ पुरुष २५ ४४-०१७३-०३३४२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५३ बिर वहादुर गुरुङ पुरुष ४७ १०६५५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५४ बिनोद गुरुङ पुरुष ३३ १३३६७१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५५ आइत सिंह गुरुङ पुरुष ३६ १४२५६० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५६ पशुपति राना पुरुष २७ ४४१०४५५२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५७ फूलमती नेपाली महिला ४७ १३६२६६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५८ कुमारी सुर्खेती महिला ३८ ४४--०१-७३००३९१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५५९ रस वहादुर गुरुङ पुरुष ४६ ३०८६२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६० आयूष गुरुङ पुरुष २४ ४४०१७३-०४४८५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६१ मान वहादुर गुरुङ पुरुष ४९ ४३७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६२ लक्ष्मी थापा महिला ४७ ४४१०४६-३५९ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६३ कुमार दवाडी पुरुष ३६ ९२४३४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६४ तोया नाथ लामिछाने पुरुष ५४ २२० बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६५ राम प्रसाद गुरुङ पुरुष ५२ ५५२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६६ अन्द वहादुर गुरुङ पुरुष ५१ ६५१८५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६७ दिपेश गुरुङ पुरुष ३२ ४४१०५५-२४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६८ मिरिना थापा महिला ३६ ९१७७६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५६९ श्याम वहादुर सार्की पुरुष ४८ ४४३२५४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७० रोलक वहादुर थापा पुरुष २० ४४-०१७५०४८३५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७१ मुना खत्री  क्षेत्री महिला ३५ ४४१०४६-३०८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७२ देउ कुमारी गुरुङ महिला ५७ ४.४००११E+१३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७३ इश्वरी थापा महिला ४२ १३७७६८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७४ बिशाल दर्जी पुरुष २१ ४४-१५-७४-०००२६ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७५ अमित परियार पुरुष २६ ४४-०१-७२-४-४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७६ सुनिल थापा पुरुष २७ ४४-१०-४४-३७७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७७ सन्देश दर्जी पुरुष २८ ४४१०४६-५८४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७८ तिर्थ वहादुर परियार पुरुष ३७ ७७३०२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५७९ जित वहादुर खनाल खत्री पुरुष २८ ४४१०४६-४९८ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८० टेक वहादुर भूजेल पुरुष २७ ४४१०४६-५४१ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८१ अजय थापा पुरुष ३९ ७२१६५ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८२ नव राज थापा पुरुष २९ ४४१०४६-११३ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८३ गणी राम गुरुङ पुरुष ३३ ४४३०५५-२१४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८४ सन्त वहादुर गुरुङ पुरुष ४० ९५२४२ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८५ मन वहादुर गुरुङ पुरुष ४१ ९८८४७ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००
५८६ सुजन दवाडी पुरुष २७ ४४ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका १००

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: