FAQs Complain Problems

जग्गा दर्ता सिफारिस

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
स्थानिय तहको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निबेदन पत्र 
  2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  3. चालु आ.ब. सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात 
  4. साबिक लगत प्रमाणित प्रतिलिपि 
  5. फिल्डबुक उतार 
  6. स्थलगत निरीक्षण  प्रमाणपत्र 
  7. जग्गाको नापी, नक्सा 
  8. जग्गा संग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु 
  9. स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का