FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आर्थिक वर्ष ७५/७६ को योजनाहरु

दस्तावेज: 

आयोजना सम्झौताको लागि आबश्यक कागजातहरु

योजना सम्झौता गर्दा नभई नहुने कागजहरु तल उल्लेखित छन् ।

१.समिति गठन गरेको आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि ।

२.उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

३.आयोजनाको लागत अनुमान विवरण ।

Pages