FAQs Complain Problems

जीवित संगको नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
स्थानिय तहको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निबेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 
  2. नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  3. सर्जमिन गरि बुज्नुपर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  4. चालु आ.ब. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर टिपेको रसिद 
  5. नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट  साइजको फोटो