FAQs Complain Problems

नेपाल सरकारको नाममा बाटो

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
स्थानिय तहको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. जग्गा धनि प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
  2. नापी नक्सा 
  3. चालु आ.ब. सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 
  4. जग्गा धनीले स्वीकृतको सनाखत गर्नु पर्ने