FAQs Complain Problems

स्थायी बसोबास प्रमाणित सिफारिस

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
स्थानिय तहको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निबेदन पत्र 
  • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 
  • बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको  प्रतिलिपि 
  • जग्गा धनि प्रमाणपत्र रसिद