FAQs Complain Problems

मृतक संगको नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
स्थानिय तहको निर्णयअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यक कागजातहरु: 

  1. निबेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 
  2. हकदारको नागरिकता  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  3. मृतु दर्ता  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
  4. मृतकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि  
  5. हकवाला नाबालक भय जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
  6. रहहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो ४ प्रति 
  7. स्थानिय सर्जमिन मुचुल्का 
  8. आवस्यकता अनुसार स्थानिय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का